24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Sessie 5. Ervaringen met het nieuwe Adviesrecht bij schuldenbewind

Tijden
-

Op 1 januari jongstleden is het ‘Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ in werking getreden. De nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Gemeenten kunnen zo hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders. Verder regelt de wet dat schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd kan worden ingesteld. De sprekers nemen u graag mee in de eerste ervaringen met het nieuwe Adviesrecht. Aan bod komt:

  • Hoe gebruiken gemeenten het nieuwe Adviesrecht?
  • Adviesrecht in het licht van samenwerking met gemeenten
  • Op welke wijze kan maximaal effect bereikt worden?
  • Wat kan het Adviesrecht betekenen op de langere termijn? Denk hierbij aan het bewind van tijdelijke duur, de positie van belanghebbenden en mogelijkheden voor het wijzigen van de grond. Welke motivatie is van belang voor een verzoek tot wijziging grond en hoe is verkwisting te duiden?