22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Programma

-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats.

 • NVVK-Jaarcijfers schuldregelingen
 • Nieuwe convenanten, o.a. KPN, BringWay en basisconvenant Vroegsignalering
 • Schuldenknooppunt (NVVK-wereldstekker): een digitale oplossing, die leidt tot
  uniformering van berichtenuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Landelijke Basisnorm Schuldhulpverlening: wat mag je als burger verwachten?
 • Op te stellen beroepscompetentieprofiel voor schuldhulpverleners
 • Update van recente internetconsultaties, zoals Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
  en de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Samenwerking met SchuldenlabNL
-

Sinds mei vorig jaar geeft het kabinet invulling aan een brede schuldenaanpak. Wat merkt de praktijk al van de 40 actiepunten? Welke nieuwe wetswijzigingen komen er aan? Welke effecten mogen we verwachten van de nieuwe landelijke publiekscampagne “Kom uit je schuld”, om het taboe op schulden te doorbreken? Welke nieuwe stappen worden gezet en…is het voldoende? Want hoe voorkomen we betalingsachterstanden en nieuwe schulden? We zien een toename van werkende armen; een steeds grotere discrepantie tussen wat je verdient en wat je nodig hebt. Voedselbanken zien mensen met een baan voorbij komen die genekt worden door stijgende lasten. Onderverzekerden dreigen in Nederland. Op welke signalen moeten we letten, zowel economisch als politiek, om mensen met dreigende schulden vroegtijdig te kunnen bereiken en meer mensen te helpen?

-
-
1. Juridische APK Vol

Een breed scala aan actuele onderwerpen, met onder meer aandacht voor:
- Wetswijziging beslagvrije voet, bankbeslag en beslag op inboedel
- Eerste ervaring breed wettelijk moratorium
- Beter benutten van het dwangakkoord
- Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Bijzondere bijstand beschermingsbewind

2. Update Schulden en Rechtspraak: experimenten rechtbanken & schuldhulpverlening

Mede voortvloeiend uit het visiedocument ‘Schuldenproblematiek en rechtspraak’ worden binnen de rechterlijke macht inmiddels verschillende initiatieven beproefd om mensen uit het schuldenmoeras te trekken. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Tijdens de sessie presenteren we de volgende nieuwe aanpakken:

 • Pilot gemeente aanwezig bij bulkzittingen zorgzaken
  mr. Hans Zuurmond
 • Verkorte procedure dwangakkoord
  Gülizar Mucuk
 • Pilot Schuldenrechter
  mr. Femke Damsteegt
  Moderator: mr. Erik Boerma
3. Escaperoom: kom uit de schulden!

We lezen er steeds meer over en we zien het op de TV, maar hoe is het nu echt om ernstige schulden te hebben? En is het inderdaad zo moeilijk om eruit te komen? Om dit zelf te ervaren heeft de Tussenvoorziening een escaperoom gemaakt: kom uit de schulden! Het doel van de escaperoom is om zelf te beleven hoe het is om ernstige schulden te hebben en wat er allemaal bij komt kijken om er weer uit te komen. In de escaperoom ervaart u ongekende financiële en administratieve stress. U wordt door deurwaarders onder druk gezet. De post en administratie zijn een chaos. En ondertussen zijn er verschillende opdrachten waarmee u punten verdient. U ontdekt wat het is om laaggeletterd te zijn en welke effecten geldgebrek en schulden hebben op uw brein.
De Tussenvoorziening

Spreker
4. Samenwerking beschermingsbewind en schuldhulpverlening: de Amersfoortse en Amsterdamse aanpak

In de Amsterdamse Aanpak Beschermingsbewind werken gemeente Amsterdam, MaDi’s (Maatschappelijke Dienstverlening) en beschermingsbewindvoerders samen om burgers in beschermingsbewind beter te kunnen bedienen en ondersteunen. Hoe verloopt deze samenwerking en de zoektocht naar het vormgeven van een werkwijze?
Amsterdamse aanpak beschermingsbewind
Nikki Doorn
Amersfoortse aanpak beschermingsbewind
Marlijn van den Biggelaar
Moderator: drs. Vivian den Hartogh

5. Gedragsinzichten in de praktijk
 • Wat zijn gedragsinzichten?
 • Bespreking van enkele modellen voor gedragsverandering
 • Voorbeelden van de toepassingen van gedragsinzichten in de praktijk op het gebied van:
  o Eerder betalen of contact opnemen bij beltalingsachterstanden
  o Studenten stimuleren tot bewuster lenen
  o Als professional jouw schriftelijke communicatie kunnen checken met een gedragsinzichten-bril
16. Actualiteiten vanuit de gerechtsdeurwaarder
-
6. Bijzondere uitspraken in de Wsnp
 • Erfenissen
 • Pensioenpolissen wel of niet uitwinnen?
 • Fiscale aspecten: de Wsnp duurt drie jaar, echter de fiscus mag tot vijf jaar terug aanslagen herzien. Welke consequenties kan dit hebben?
7. Saneringskrediet of schuldbemiddeling?

Schuldsanering is vaak beter dan schuldbemiddeling. Ondanks de voordelen van sanering werd in 2018 nog tweederde van de schulden geregeld met een schuldbemiddeling. Waarom? Veel gemeenten weten het niet goed, ze hebben het altijd zo gedaan of weten soms zelfs niet dat er een alternatief is. Ook wordt er vaak onterecht verondersteld dat schuldeisers liever voor bemiddeling kiezen. Sommige gemeenten geven aan dat er geen kredietfaciliteit is. Schuldsanering kan de schuldhulpverlening in Nederland veel effectiever en efficiënter maken. Onderwerpen die aan bod komen:
- De voordelen van schuldsanering boven schuldbemiddeling voor schuldenaren, schuldeisers en schuldhulpverleners/gemeenten
- Criteria: wanneer wél kiezen voor schuldbemiddeling?
- Risico’s
- Uitvoering (hoe ga je het organiseren in je organisatie?)

8. Statushouders, schulden en financiële zelfredzaamheid

Toeslagen, naheffingen, afrekeningen in een vreemde taal en dat ook nog online regelen? Voor veel statushouders blijkt dit een (te) grote opgave. Wie in Nederland een verblijfsstatus krijgt, moet gaan inburgeren. DUO verstrekt daartoe 10.000 euro in de vorm van een lening, die wordt kwijtgescholden als men binnen drie jaar slaagt voor het inburgeringsexamen. Maar lang niet iedere statushouder haalt zijn certificaat binnen deze termijn. Ook psychische problemen, een klein sociaal netwerk en cultuurverschillen rondom geldzaken, belemmeren de financiële redzaamheid van statushouders. Het is daarom moeilijk om schulden te vermijden. In deze sessie bespreken we zowel de belemmeringen als de mogelijkheden:
- Belemmeringen voor financiële zelfredzaamheid
- Bouwstenen en initiatieven om financiële zelfredzaamheid te vergroten
- Cultuursensitief werken: hoe doe je dat?
- “Ontzorgen’ van statushouders om schulden te voorkomen
- Het nieuwe inburgeringsstelsel per 2020 en wat dit gaat betekenen voor de financiën van statushouders wanneer ze recent in een gemeente gevestigd zijn

9. Help, ik ben ondernemer met schulden; en nu?

Schuldhulpverlening voor ondernemers heeft de laatste tijd veel meer aandacht en ruimte in de media. De toegang tot schuldhulpverlening is voor de zzp’er, de vennoot in een V.O.F. of voor de DGA van een besloten vennootschap nog erg moeilijk. Er zijn echter goede mogelijkheden om ondernemers met financiële problemen te helpen. Welke opties zijn er? Wanneer is het mogelijk om de onderneming voort te zetten in zo’n traject? En waar moet je als hulpverlener kennis van hebben om een dergelijk traject succesvol uit te voeren? Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Hoofdlijnen van de mogelijkheden voor schuldhulpverlening aan ondernemers
- Bijzondere aandachtspunten die hierbij spelen
- Enkele voorbeelden uit de praktijk

10. Escaperoom: kom uit de schulden! (Herhaling sessie 3)

We lezen er steeds meer over en we zien het op de TV, maar hoe is het nu echt om ernstige schulden te hebben? En is het inderdaad zo moeilijk om eruit te komen? Om dit zelf te ervaren heeft de Tussenvoorziening een escaperoom gemaakt: kom uit de schulden! Het doel van de escaperoom is om zelf te beleven hoe het is om ernstige schulden te hebben en wat er allemaal bij komt kijken om er weer uit te komen. In de escaperoom ervaart u ongekende financiële en administratieve stress. U wordt door deurwaarders onder druk gezet. De post en administratie zijn een chaos. En ondertussen zijn er verschillende opdrachten waarmee u punten verdient. U ontdekt wat het is om laaggeletterd te zijn en welke effecten geldgebrek en schulden hebben op uw brein.
De Tussenvoorziening

Spreker
17. Juridische APK

Een breed scala aan actuele onderwerpen, met onder meer aandacht voor:
- Wetswijziging beslagvrije voet, bankbeslag en beslag op inboedel
- Eerste ervaring breed wettelijk moratorium
- Beter benutten van het dwangakkoord
- Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Bijzondere bijstand beschermingsbewind

-
11. Schulden te lijf: online tool voor anoniem contact met hulpverlener

Momenteel vindt een pilot plaats met een nieuw hulpmiddel (tool) voor het vroegtijdig in contact komen met burgers met financiële problemen. Vergelijkbaar met 112 heeft de tool als doel mensen snel en gemakkelijk naar de juiste schuldhulp in hun woonplaats door te verwijzen. Gebruikers kunnen anoniem chatten en bellen. In beide gevallen worden ze doorverbonden met een hulpverlener die het lokale hulpverleningsveld goed kent.
- Eerste ervaringen met de pilot in Leiden
- Mogelijkheid tot uitbouw naar een nationaal platform

12. Actualiteiten vanuit de gerechtsdeurwaarderVol
 • Schuldenregister ‘Schuldenwijzer’: alle deurwaardersdossiers in één systeem
 • Regulering incassobureaus
 • Wetsvoorstel tot modernisering van het beslag- en executierecht: de schuldenaar overbeschermd?!
13. Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden

In 2019 is met subsidie van Schouders Eronder de interventie ‘Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden’ ontwikkeld. Drie gemeenten hebben er het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Het doel van psycho-educatie is om cliënten voor te lichten over de impact van stress en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van coping strategieën. In onder meer de GGZ wordt er veel psycho-educatie ingezet. De eerste ervaringen met deze korte interventie zijn positief.
- Wat is psycho-educatie?
- Hoe verweef je deze interventie in je werkproces?
- Wat zijn de ervaringen van cliënten en schuldhulpverleners?
- Hoe kan je deze interventie in je eigen organisatie inzetten?

14. 8ting: effectievere schuldhulpverlening door digitale aandacht

Om klanten meer grip en inzicht te geven werkt Stadsring51 vanuit de principes van stress-sensitieve dienstverlening sinds kort met 8ting, een app die cliënten meer zicht geeft op het proces waar zij in terecht gekomen zijn. Het uitgangspunt van de app luidt 'aandacht schept beweging' waarbij de app naast het bieden van inzicht vooral ook de communicatie tussen cliënt, schuldhulpverlener en vrijwilliger ondersteunt. Aan bod komt:
- Ervaringen met 8ting in het sociaal domein
- Welke klantgegevens en informatie worden in de app verzameld?
- Hoe werkt het voor de klant?
- Hoe werkt het voor schuldhulpverleners en vrijwilligers?
- Eerste ervaringen met 8ting in de schuldhulpverlening

15. Update Schulden en Rechtspraak: experimenten rechtbanken & schuldhulpverlening (Herhaling sess2)Vol

Mede voortvloeiend uit het visiedocument ‘Schuldenproblematiek en rechtspraak’ worden binnen de rechterlijke macht inmiddels verschillende initiatieven beproefd om mensen uit het schuldenmoeras te trekken. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Tijdens de sessie presenteren we de volgende nieuwe aanpakken:

 • Pilot gemeente aanwezig bij bulkzittingen zorgzaken
  mr. Hans Zuurmond
 • Verkorte procedure dwangakkoord
  Gülizar Mucuk
 • Pilot Schuldenrechter

Moderator: mr. Erik Boerma

-
-
 • Het belang van coaching op levensvaardigheden bij de aanpak van schulden
 • Gewenste aanpassingen daarvoor in beleid en wetgeving
 • De ondersteunende rol van psycho-educatie in de begeleiding van cliënten
 • Het belang om de kwaliteit van de begeleiding in beeld te brengen
 • Resultaten Mobility Mentoring (voor zover beschikbaar)
-

Afsluiting en borrel